Referat Generalforsamling 2012

RØDTANGEN HYTTEFORENING 
Generalforsamling Rødtangen bedehus 
Lørdag 07.07.12 kl. 1400 

1. Dagsorden
Konstituering: Bjørn Lind ønsket velkommen.
Valg av ordstyrer: Morten Mile
Valg av referent: Knut N. Mælen
Valg underskrift protokoll: Stålem og Skjæveland

2. Styrets beretning
Styrets beretning ble gjennomlest av Morten Mile.

2.2 Renovasjon:
Forslag om dør på søppelhusene ved bommene i Smedåsveien og Rødtanglia.  Det er mistanke om at uvedkommende benytter seg av å kaste søppel i våre kontainere. Det er også et ønske om at søppelkontainerne spyles og vaskes. Alle oppfordres til å bruke glasskontainer i Holmsbu, ikke kast glass i våre kontainere.

2.3 Vannverket
Vannet vårt er testet av mattilsynet og holder topp kvalitet som drikkevann, det er bedre kvalitet enn noensinne. Det er ikke planlagt store investering i 2013 på vannverket idet vi avventer utspill fra kommunen. Når det gjelder vann og kloakkplanene til Hurum kommune har Bjørn Lind deltatt på flere møter med kommunen.  Det verserer flere rykter om hva som kommer til å skje i nærmeste fremtid.  Hurum kommune har besluttet å føre vann fra Holmsbu til Rødtangen vel via sjøkabel og opp til pumpehuset deres. I samme grøften blir det også lagt ned kloakkrør i en forberedende fase. Styret har fått orientering av Rødtangen vel om hvilke planer som er på gang. Vi er invitert til et samarbeid med Rødtangen vel og Breivika hytteforening i et felles prosjekt for å jobbe opp mot kommunene for å oppnå et best mulig resultat for alle på Rødtangen. Bjørn Lind og Helge Carlsen er valgt til å sitte i dette samarbeidsforumet på vegene av Rødtangen hytteforening. Det fremkom kritikk mot styret pga. for dårlig orientering om planene til hytteeierne. Bjørn Lind redegjorde for generalforsamling om at årsaken til dette er at vi ikke vet sikkert hva som kommer til å skje og på hvilken måte det skal skje.  Styret vil orienter på hjemme siden så snart det er sikre opplysninger i den forbindelse. Det var flere av generalforsamlingens fremmøtte som mente vi allerede nå burde danne et aksjeselskap, slik at vi kan være i forkant av en utbygging og evt. forestå den selv.  Dette for evt. å ha kontroll med hva det evt. kommer til å koste. Bjørn Lind er opptatt av å ivareta alle medlemmene og legge til rette for en rimeligst mulig løsning for alle. Det vil bli sett på flere løsninger. Det skal også avklares hvilket ansvar Hurum kommune har idet det er kommunale veier(vedlikeholdsansvaret har hytteforeningen) og kommunale områder innenfor hytteforeningen. Rødtangen hytteforening må påregne at det i løpet av de neste 5 årene vil komme til å skje noe.

2.4 Vedlikehold av veiene
Styret ønsker å fortsette samarbeidet med Svein Hansen, Holtenes gård. Når det gjelder problemet med oppkom av vann midt i veien i Rødtanglia, vil Bjørn ta kontakt med berørte parter for å løse dette.

2.5 Hytteforeningens hjemmeside
Det fremkom at det var noe forvirring rund innkallelse til generalforsamlingen på hjemmesiden.  Det var to kl. slett hvorav 1400 var det siste og riktige tidspunktet.  Ut fra det styret kunne registrere var det et par stykker som kom kl. 1500, vi er ikke sikre på hva det skyltes. Medlemmer og mailadresse vil bli lagt ut på hjemmesiden med passord.  Det sjekkes ut muligheten for et felles eller et individuelt passord. Vi har også fått invitasjon til å være med på en felles hjemmeside med Rødtangen vel, Rødtangen båtforening og Breivika hytteforening.  Det ble besluttet at vi i første omgang ber om en direkte link til og fra denne siden.

2.6 Fellesutvalget for Holmsbu, Rødtangen og Kana
Dette er en gruppe som jobber samlet opp mot kommunen og reguleringsplaner m.m. Bla kan nevnes at kommunens planlegger hadde lagt ut hyttetomter ved vårt borehull.  Her foreligger det en beslutning i kommunene som planlegger ikke var klar over. Vedtaket går ut på at det ikke skal bygges nye hytter i dette området. Hytteforeningen har klaget på disse planene, og regner med å få medhold. I reguleringsplanen for området mener vi at det kan virke som om det er regnet med for lita antall personer som evt. vil ha behov for renseanlegg m.m. Dette vil bli sjekket ut.  Info på hjemmesiden vil følge så snart vi vet noe.

Det vil bli vurdert å engasjere en advokat for å ivareta våre interesser.

2.7 Tre felling
Det var flere som utrykte bekymring for løvskogen som vokser frem når furu trærne blir fjernet.  Det vil gi foreningen en utfordring i tiden fremover å holde løvtrærne nede, noe fellesdugnaden må ta seg av. Naboer blir stort sett enig dersom det er behov for å få fjernet noen trær.  Trefellingskommiteen kan evt. bistå der det er uenighet. Det var flere som minnet om hvor viktig det også er å tenke på trærne bak hytta, det er disse som hindrer utsikten for naboen.

Komiteen består av: Leder Kjetil Aanerød(ny), kan kontaktes pr mob tlf.: 91705989, Bjørn Mangset og Morten Lie.

2.8 Tre felling langs ledningsnettet til Hurum Energi
Det presiseres nok en gang at hovedledningen er Hurum energi sitt ansvar. Ledningen inn til den enkelte hytte har hver hytteeier ansvaret for selv.

2.9 Tilskudd til tre felling
Medlemmene oppfordres til å ta kontakt for å få dekket halvparten av fellingsutgiftene. Styret ønsker å presisere at en skal ha godkjenning av styret før en kan regne med å få dekket utgifter via hytteforeningen.

3. Kontingent
Det fremkom et ønske om å redusere kontingenten til 3000 kr idet investeringen i vannverket var foretatt.  Styret ønsket å beholde kontingenten på 4000 kr for å kunne ha litt å gå på ifb. med en evt. utredning m.m. i forhold til vann og kloakk. Det ble stemt på disse to forslagene.  Det ble flertall for å opprettholde kontingenten 18/15. Det vil kunne bli aktuelt å sette ned kontingenten i 2013.

4. Regnskap
Det ble stilt spørsmål om hvorfor det ikke var noter i regnskapet som viste til hva pengen har blitt brukt til.  Ellen Røyert redegjorde for dette og ville ta det med for neste års regnskap. Det ble også reist spørsmål om hvorfor det ikke fremkom av regnskapet hva som er foreningen beholdning pr 07.07.12.  Ellen Røyert kunne opplyse av beholdningen er på 300.000.- kr.

5. Budsjett
Budsjett for 2012/2013 vedtatt med et overskudd på 101.000.- kr for å bygge opp til påkommende utgifter ifb med planlegging av vann og kloakk.

6. Valg av styre, revisor, og valgkomite
Valget ble gjennomført i samsvar med valgkomiteens forslag.

Formann: Bjørn Lind                                  ikke på valg
Sekretær: Knut N. Mælen                          Gjenvalgt
Kasserer: Ellen Røyert                                ikke på valg
Styremedlem: Per Egeberg                       ikke på valg
Styremedlem: Frank Rydland                   Nyvalgt
Varamann: Baard Freberg                         ikke på valg
Varamann: Per Bomann-Larsen               ikke på valg
Revisor: Dag Paulsen                                  ikke på valg

Valgkomite: Kjetil Aanerød, Lars Røiri og Bjørn Mangset

7. Eventuelt
Saker som skal opp til avstemning ifb med generalforsamling må være styret i hende innen 15. juni hvert år, dette er i henhold til vedtektene. Det ble påpekt at det var feil slik det stod i innkallingen i år, 10.juni.

Fru Heyerdal trakk frem at hun syntes enkelte var vel kritisk til styrets arbeid og minnet forsamling på at det tross alt var frivillig arbeid til felles beste som ble drevet av styret.

Det var 50 fremmøtte hvor av 36 stemme berettiget medregnet en fullmakt.

Knut N. Mælen
Ref.

Odd Stålem                                                            Sissel Skjæveland
Protokoll                                                                Protokoll

files[1]