Generalforsamling lørdag 7.juli kl 14.00

Årsmelding:

RØDTANGEN HYTTEFORENING

Bjørn Lind – Formann
Fjordsvingen 3
3400 Lier
Bjorn59lind@hotmail.com
909 27 944

Knut Mælen – Sekretær
Aumlivegen 12
2500 Tynset
malen@fjellnett.no
959 07 002

Ellen Røyert – Kasserer
Eikskollen 6a
1367 Østerås
emg@netledger.com
950 63 756

Per Egeberg – Styremedlem
Sørkedalsveien 9A
0369 Oslo
per.egeberg@dahl.no
911 56 719

Kjetil Aanerød – Styremedlem
Strandveien 42
2005 Rælingen
Kjetil.aanerod@wonderland.no
917 05 989 / 974 66 688

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling:

Lørdag7. juli 2012, kl 14.00   Sted: Rødtangen Bedehus

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Kan du ikke møte selv, kan du sende en med fullmakt.

Dagsorden:

  1. Konstituering, valg av ordstyrer, valg av referent og valg av representanter til å underskrive referatet
  2. Styrets beretning
  3. Saker som skal opp til avstemning, innsendt på forhånd
  4. Regnskap 2011/12
  5. Forslag til budsjett 2012/13
  6. Valg av styre, revisor og valgkomité
  7. Eventuelt.

Møtet forventes å vare til ca. kl 15.45 ( nytt møte starter 16.00)

Vel møtt!

Hilsen Styret
Rødtangen 6. juni 2012

…………………………………………………………………………………………………

FULLMAKT

Navn: …………………………………………                   Hyttenr: .…….…………………..

Jeg gir følgende person fullmakt til å stemme på mine vegne: ………………………………..

……………………………………………………………….

Underskrift

1.Dagsorden.
1.1  Konstituering
1.2 Valg av ordstyrer. Styret foreslår følgende ?
1.2 Valg av referent
1.3 Valg av to representanter til underskrift av referatet

2 Styrets beretning
2.1 Styret, revisor og komiteer

Styret:

Leder:                                         Bjørn Lind
Økonomiansvarlig:                  Ellen Røyert
Sekretær:                                   Knut Mælen
Styremedlem:                           Per Egeberg
Styremedlem:                           Kjetil Aanerød
Varamedlemmer:                     Baard Freberg, Per Bomann-Larsen

Vei og vannkomité:                  Frode Olsen, Per Egerberg og Bjørn L.
Valgkomité:                               Lars Røiri
Revisor:                                      Dag Paulsen

Styret har avholdt 5ordinære styremøter og jevnlig kontakt pr. telefon og e- post gjennom perioden.Styret har deltatt i diverse møter med velforeninger og kommunen i forbindelse med vann og kloakk.

2.2 Renovasjon 
Styret har mottatt noen klager på renovasjonen vinteren 2011/12.Mens sommer renovasjonen fungerer bra. Styret oppfordrer medlemmene til å kontakte RfD direkte eller å melde fra til styret hvis det er problemer med renovasjonen.

Styret har hatt kontakt med Rfd vedrørende vintertømmingen og etter mye diskusjoner har vi fått hele beløpet for perioden refundert.

Styret ber medlemmene passe på at det IKKE kastes spesialavfall i søppelet. Det må leveres på returpunktet i Holmsbu eller på gjenvinningsstasjonen på Follestad. Spesialavfall omfatter bl.a. malings- og oljerester. Mer om hva som er spesialavfall kan medlemmene lese i informasjon tilsendt fra RfD eller på internettsidene www.rfd.no.

Det er heller ikke tilatt å kaste gamle møbler, madrasser eller lignende i kassene eller i søppelhuset.

2.3 Vannverket

Vannverket Rødtangen Hytteforening

Vannverket har blitt noe oppdatert i år også .Dette gjelder først og fremst noe av det elektriske som er blitt byttet ut og modernisert. Vi har også fått bygget nytt tak da det gamle var lekk og i svært dårlig stand.

Undenstående ble gjort i fjor , men en mer som en info for nyere hytteiere.

Vi har nå installert 3 nye frekvensstyret pumper, og gjort om rørene i forbindelse med pumpene til kobberrør.

Det er installert ny frekvensomformer, da alle nye tekniske pumper går på 400 volt, og ikke 230 volt som var i pumpehuset.

Alle gamle sikringsskap, (3 stk) er nå erstattet av sikringskap med automatsikringer.

På ledningsnettet har vi skiftet 3 stk 2″ ventiler, de var lekk og montert ny trykkreduksjonsventil i Rødtanglia.

For øyeblikket forsyner vi Rødtanglia med vann fra 2 stk 2″ ledning fra to forskjellige steder i Smedåsveien.

Det er også opprettet 3 ringledninger i toppen ved Smedåsveien og 2  i Rødtanglia.

Det har tidligere vært store plager med luft i ledningsnettet, noe som har forsaket ødelagte armaturer og lekk i koplinger. For å bøte på dette, er det montert lufteventil på høyeste punkt, Trysilveien.

Styret vedtok i fjor å bytte alle ventiler(stoppekraner) på samtlige hytter, dette ble utført i høst.

Styret oppfordrer alle til å respektere de lover og regler foreningen har for bruk av vannet. Spesielt hvis vi skulle få tørre perioder ber vi alle medlemmene om å vise moderasjon når dere bruker vann.

Når det gjelder alle rykter om vann og kloakk vil styret innformere om det vi vet og legge frem litt tanker rundt hva vi skal gjøre videre fremover.

2.4 Vedlikehold av veiene
Det er utført vedlikehold og reparasjoner av veiene iht. avtale med Svein Hansen, Holtnes Gård som leverer disse tjenestene til foreningen. Veiene er skrapt og vedlikehold er utført ved spesielle behov. Grus er fylt på ved behov. Veiene er også saltet ved behov. Hovedveiene er måkt og strødd gjennom vinteren. Enkelte hytteeiere har erfart at veiene ikke har vært måkt eller strødd til enhver tid. Dette må også påregnes da vi ikke
kan ha en tilsvarende beredskap som det kommunale og offentlige veinettet vi ofte sammenligner med. Styret har prioritert måking og strøing i forbindelse med helgene.

Foreningen har hatt en avtale med Svein Hansen som også har fått avtale om bortkjøring av kvist etter dugnaden. Etter styrets vurdering fungerte dette veldig bra og alt var fjernet i løpet av tre dager etter dugnaden. Styret fikk også mange positive kommentarer til at denne formen for dugnad ble en mer positiv dugnad da man fikk en mer sosial form og folk fikk snakket sammen og blitt kjent med flere av sine hyttenaboer. Styret har etter avtale med Svein Hansen tenkt til å
fortsette med denne formen for dugnad neste år.

Det er montert skilt med tydelig merking av fartsgrenser og at barn leker i hytteforeningens område. Det er dessverre mange som fremdeles kjører for fort på veiene våre. Husk det er ikke lett å bråstoppe på en grusvei. Det kan være barn som leker , hunder på tur. Ingen av oss har lyst til å miste noen.

Styret arbeider med oppgradering og etablering av flere fartshumpene i Rødtanglia og Smedåsveien. Styret har bestemt plassering av humpene i samarbeid med Svein Hansen, som vedlikeholder veiene. Det vil bli lagt ut en fartsdump til nederst i Smedåsveien. Styret vil fortsette å jobbe med saken.

Det jobbes også med en løsning av et problem med vann nesten nederst i Rødtanglia. Dette må løses i samarbeid med eier av hytte på stedet, vi tar kontakt. Vi har hatt kontakt med S. Hansen om dette og han utfører det som må til.

2.5 Hytteforeningens hjemmeside.
Det er med glede vi nå kan fortelle at hjemmesiden vår er oppe og går igjen. Det viste seg ved litt detektivarbeid at klubben skyldte noen få kroner til en webdomene eier i Sverige. Men vi hadde aldri fått noe regning på dette. Siden er nå åpnet og adressen er rodtangen.com

Ellers prøver styret å sende ut informasjon pr. e-post. Vi har etterhvert opparbeidet en langt bedre adresseliste, også inklusive e-postadresser. Hvis noen ser at de har feil eller mangler på sin adresse på medlemslisten så gi oss beskjed . ( helst på mail eller SMS)

2.6 Fellesutvalget for Holmsbu, Rødtangen og Kana
Hytteforeningen er nå medlem av Fellesutvalget for Holmsbu, Rødtangen og Kana. Vi mottar jevnlig informasjon om saker som tas opp og vedtak som fattes i Hurum kommune. Vi mottar mye informasjon og ikke all denne informasjonen er relevant for foreningen. Styret prøver å plukke ut den informasjonen som er aktuell for foreningen og vil informere medlemmene ved behov. Herunder er kommuneplaner for området og saker som har med utbygging av vann og kloakk.

2.7 Trefelling innenfor hytteforeningens område
Styret har gjennomført tidligere vedtak om felling av diverse trær på fellesområder. Vi fikk også en muntlig avtale om at vi kan felle trær i disse områdene så lenge Styret viser samme holdning og forsiktighet fremover.

En del hytteeiere har kuttet trær med støtte fra foreningens støtteordning. Dette har stort sett fungert bra og de fleste er fornøyd med resultatet.

Vi vil atter en gang henstille medlemmene om å kutte ned trær som er til hinder for at andre medlemmer kan se sjøen eller mister solen på sin eiendom. Det er viktig å holde skogen nede så vi ikke gror igjen og skaper ubehaglige situasjoner for hverandre.

Styret har satt sammen en trekomité som hjelper til i tvils saker. Komiteen skal også godkjenne trær som foreningens medlemmer ønsker å søke om tilskudd til.  OBS. Dette skal gjøres før jobben utføres. Trekomiteen består i pr. i dag av  Bjørn Mangset og Morten Lie. Nytt medlem og leder av trekomiteen foreslås Kjetil Aanerud som går ut av styret.

2.8 Trefelling langs ledningsnettet til Hurum Energi
Styret har vært i kontakt med Hurum Energi for å få til en befaring langs ledningsnettet innfor foreningens områd. Meldingen fra Hurum Energi er foreløpig at de rydder kraftgaten og at foreningens medlemmer må rydde under ledningene som går til den enkelte hytte.

2.9 Tilskudd til trefelling
Tilskuddsordningen fungerer bra og vi henstiller til medlemmene å bruke tilbudet så vi får ryddet best mulig uten at vi oppfordrer til snauhogst. Vi har fremdeles penger på budsjettet på årets budsjett

3.0 Kontingent
Styret foreslår at kontingenten for 2013 ikke endres, men blir stående til vi har fått gjennomført hele moderniseringen av vannverket og hele rørnettet vårt.

4. Regnskap 2011/2012
Se vedlegg. Dette er regnskap pr. 31. mai 2012. Revisorbekreftelse med endelig regnskap vil foreligge på generalforsamlingen.

5. Forslag til budsjett 2012/2013
Se vedlegg.

6. Valg av styre, revisor og valgkomité
Følgende er på valg:
Per Egeberg på valg for 2 år tar gjenvalg
Kjetil Aanerud går ut av styret

Valgkomiteen har følgende forslag:
Forslag til nytt medlem foreligger Frank Rydland, Rødtanglia 22

Forslag til styre for 2012/2013 er:

Formann:                                Bjørn Lind
Styremedlem:                         Knut Mælen
Styremedlem:                         Per Egeberg
Styremedlem:                         Frank Rydland
Styremedlem :                        Ellen Røyert
Varamann:                              Baard Freberg
Varamann:                              Per Bomann-Larsen

Revisor:                                  Dag Paulsen

Valgkomité:                           Kjetil Aanerud ,Lars Røiri og Bjørn Mangset
Styret vil oppfordre de medlemmene som er interessert i gjøre en jobb i styret til å ta kontakt med valgkomiteen. Spesielt vil vi oppfordre kvinner til også å gjøre en jobb i styret.

7. Eventuelt
Styret tar i mot synspunkter og innspill fra medlemmene på generalforsamlingen. Styret presiserer at dette ikke gjelder saker som skal opp til avstemming. Slike saker må være styret i hende senest 10. juni.

Vedlegg 
Vedlegg 1: Foreløpig regnskap og budsjett for 2011/2012 og budsjett for 2012/2013.