Referat Generalforsamling 2012

RØDTANGEN HYTTEFORENING 
Generalforsamling Rødtangen bedehus 
Lørdag 07.07.12 kl. 1400 

1. Dagsorden
Konstituering: Bjørn Lind ønsket velkommen.
Valg av ordstyrer: Morten Mile
Valg av referent: Knut N. Mælen
Valg underskrift protokoll: Stålem og Skjæveland

2. Styrets beretning
Styrets beretning ble gjennomlest av Morten Mile.

2.2 Renovasjon:
Forslag om dør på søppelhusene ved bommene i Smedåsveien og Rødtanglia.  Det er mistanke om at uvedkommende benytter seg av å kaste søppel i våre kontainere. Det er også et ønske om at søppelkontainerne spyles og vaskes. Alle oppfordres til å bruke glasskontainer i Holmsbu, ikke kast glass i våre kontainere.

2.3 Vannverket
Vannet vårt er testet av mattilsynet og holder topp kvalitet som drikkevann, det er bedre kvalitet enn noensinne. Det er ikke planlagt store investering i 2013 på vannverket idet vi avventer utspill fra kommunen. Når det gjelder vann og kloakkplanene til Hurum kommune har Bjørn Lind deltatt på flere møter med kommunen.  Det verserer flere rykter om hva som kommer til å skje i nærmeste fremtid.  Hurum kommune har besluttet å føre vann fra Holmsbu til Rødtangen vel via sjøkabel og opp til pumpehuset deres. I samme grøften blir det også lagt ned kloakkrør i en forberedende fase. Styret har fått orientering av Rødtangen vel om hvilke planer som er på gang. Vi er invitert til et samarbeid med Rødtangen vel og Breivika hytteforening i et felles prosjekt for å jobbe opp mot kommunene for å oppnå et best mulig resultat for alle på Rødtangen. Bjørn Lind og Helge Carlsen er valgt til å sitte i dette samarbeidsforumet på vegene av Rødtangen hytteforening. Det fremkom kritikk mot styret pga. for dårlig orientering om planene til hytteeierne. Bjørn Lind redegjorde for generalforsamling om at årsaken til dette er at vi ikke vet sikkert hva som kommer til å skje og på hvilken måte det skal skje.  Styret vil orienter på hjemme siden så snart det er sikre opplysninger i den forbindelse. Det var flere av generalforsamlingens fremmøtte som mente vi allerede nå burde danne et aksjeselskap, slik at vi kan være i forkant av en utbygging og evt. forestå den selv.  Dette for evt. å ha kontroll med hva det evt. kommer til å koste. Bjørn Lind er opptatt av å ivareta alle medlemmene og legge til rette for en rimeligst mulig løsning for alle. Det vil bli sett på flere løsninger. Det skal også avklares hvilket ansvar Hurum kommune har idet det er kommunale veier(vedlikeholdsansvaret har hytteforeningen) og kommunale områder innenfor hytteforeningen. Rødtangen hytteforening må påregne at det i løpet av de neste 5 årene vil komme til å skje noe.

2.4 Vedlikehold av veiene
Styret ønsker å fortsette samarbeidet med Svein Hansen, Holtenes gård. Når det gjelder problemet med oppkom av vann midt i veien i Rødtanglia, vil Bjørn ta kontakt med berørte parter for å løse dette.

2.5 Hytteforeningens hjemmeside
Det fremkom at det var noe forvirring rund innkallelse til generalforsamlingen på hjemmesiden.  Det var to kl. slett hvorav 1400 var det siste og riktige tidspunktet.  Ut fra det styret kunne registrere var det et par stykker som kom kl. 1500, vi er ikke sikre på hva det skyltes. Medlemmer og mailadresse vil bli lagt ut på hjemmesiden med passord.  Det sjekkes ut muligheten for et felles eller et individuelt passord. Vi har også fått invitasjon til å være med på en felles hjemmeside med Rødtangen vel, Rødtangen båtforening og Breivika hytteforening.  Det ble besluttet at vi i første omgang ber om en direkte link til og fra denne siden.

2.6 Fellesutvalget for Holmsbu, Rødtangen og Kana
Dette er en gruppe som jobber samlet opp mot kommunen og reguleringsplaner m.m. Bla kan nevnes at kommunens planlegger hadde lagt ut hyttetomter ved vårt borehull.  Her foreligger det en beslutning i kommunene som planlegger ikke var klar over. Vedtaket går ut på at det ikke skal bygges nye hytter i dette området. Hytteforeningen har klaget på disse planene, og regner med å få medhold. I reguleringsplanen for området mener vi at det kan virke som om det er regnet med for lita antall personer som evt. vil ha behov for renseanlegg m.m. Dette vil bli sjekket ut.  Info på hjemmesiden vil følge så snart vi vet noe.

Det vil bli vurdert å engasjere en advokat for å ivareta våre interesser.

2.7 Tre felling
Det var flere som utrykte bekymring for løvskogen som vokser frem når furu trærne blir fjernet.  Det vil gi foreningen en utfordring i tiden fremover å holde løvtrærne nede, noe fellesdugnaden må ta seg av. Naboer blir stort sett enig dersom det er behov for å få fjernet noen trær.  Trefellingskommiteen kan evt. bistå der det er uenighet. Det var flere som minnet om hvor viktig det også er å tenke på trærne bak hytta, det er disse som hindrer utsikten for naboen.

Komiteen består av: Leder Kjetil Aanerød(ny), kan kontaktes pr mob tlf.: 91705989, Bjørn Mangset og Morten Lie.

2.8 Tre felling langs ledningsnettet til Hurum Energi
Det presiseres nok en gang at hovedledningen er Hurum energi sitt ansvar. Ledningen inn til den enkelte hytte har hver hytteeier ansvaret for selv.

2.9 Tilskudd til tre felling
Medlemmene oppfordres til å ta kontakt for å få dekket halvparten av fellingsutgiftene. Styret ønsker å presisere at en skal ha godkjenning av styret før en kan regne med å få dekket utgifter via hytteforeningen.

3. Kontingent
Det fremkom et ønske om å redusere kontingenten til 3000 kr idet investeringen i vannverket var foretatt.  Styret ønsket å beholde kontingenten på 4000 kr for å kunne ha litt å gå på ifb. med en evt. utredning m.m. i forhold til vann og kloakk. Det ble stemt på disse to forslagene.  Det ble flertall for å opprettholde kontingenten 18/15. Det vil kunne bli aktuelt å sette ned kontingenten i 2013.

4. Regnskap
Det ble stilt spørsmål om hvorfor det ikke var noter i regnskapet som viste til hva pengen har blitt brukt til.  Ellen Røyert redegjorde for dette og ville ta det med for neste års regnskap. Det ble også reist spørsmål om hvorfor det ikke fremkom av regnskapet hva som er foreningen beholdning pr 07.07.12.  Ellen Røyert kunne opplyse av beholdningen er på 300.000.- kr.

5. Budsjett
Budsjett for 2012/2013 vedtatt med et overskudd på 101.000.- kr for å bygge opp til påkommende utgifter ifb med planlegging av vann og kloakk.

6. Valg av styre, revisor, og valgkomite
Valget ble gjennomført i samsvar med valgkomiteens forslag.

Formann: Bjørn Lind                                  ikke på valg
Sekretær: Knut N. Mælen                          Gjenvalgt
Kasserer: Ellen Røyert                                ikke på valg
Styremedlem: Per Egeberg                       ikke på valg
Styremedlem: Frank Rydland                   Nyvalgt
Varamann: Baard Freberg                         ikke på valg
Varamann: Per Bomann-Larsen               ikke på valg
Revisor: Dag Paulsen                                  ikke på valg

Valgkomite: Kjetil Aanerød, Lars Røiri og Bjørn Mangset

7. Eventuelt
Saker som skal opp til avstemning ifb med generalforsamling må være styret i hende innen 15. juni hvert år, dette er i henhold til vedtektene. Det ble påpekt at det var feil slik det stod i innkallingen i år, 10.juni.

Fru Heyerdal trakk frem at hun syntes enkelte var vel kritisk til styrets arbeid og minnet forsamling på at det tross alt var frivillig arbeid til felles beste som ble drevet av styret.

Det var 50 fremmøtte hvor av 36 stemme berettiget medregnet en fullmakt.

Knut N. Mælen
Ref.

Odd Stålem                                                            Sissel Skjæveland
Protokoll                                                                Protokoll

files[1]

Høstmelding 2012

Til alle hytteeiere!! 

Styret i Rødtangen hytteforening takker alle for en hyttesesong som nærmere seg slutten.

Vannet stenges søndag 21.10.12
Vann komiteen sørger for at alle kranene til hytten står i riktig stilling når vannet er skrudd av.
Det vil bli informert på hjemmesiden så snart vi vet noe mer om vann/kloakk. Vi minner om at bommene skal være stengt hele dagen nå i vinterhalvåret. De som ønsker ekstra bomnøkler kan kontakte formann Bjørn Lind, han har noen ekstra nøkler som koster 250.-. kr pr stk.
Fartsdumpene er fjernet for i år, de vil bli satt på plass igjen til våren.

Vinterbrøyting av våre veier er besluttet at gjøres på fredager når det har kommet snø, om nødvendig blir det også brøytet på søndag ved snøfall iløpet av helgen.
Hytteeiere som ønsker veien brøytet utenom disse dagene bes kontakte Svein på Holtnes gård for egen avtale, dette betales av den enkelte hytteeier. Svein har telefon nr: 900 81 245

Hurum e verk har gitt beskjed om at de vil montere automatiske strøm målere iløpet av 2013, den enkelte hytteeier vil bli kontaktet.

Dugnad 2013 er bestemt avviklet lørdag 11.05.13 kl. 10-13.
Det vil bli fordugnad lørdag 04.05.13, her trenger vi folk med ryddesag og motorsag.

Generalforsamling 2013 er bestemt lørdag 06.07.13 i bedehuset på Rødtangen.
Frist for innmelding av saker til generalforsamlingen er 15. juni 2013.
Saker sendes Formann Bjørn Lind

Trær som ønskes felt avtales med trefellingskomiteen og merkes med gul spray.
Formann trefelling: Kjetil Aanerød, mob: 974 66 688.

Hilsen Styret i Rødtangen Hytteforening.

Sommeren 2012

«En sommer er over og minnene om den består.En sommer er over, og vi sees igjen til neste år.»
En god gammel sang av Kirsti Sparbo http://www.youtube.com/watch?v=PQNKPokiAvg

Vi håper alle har hatt en fin sommer med mange gode minner fra Rødtangen.

Nå er det høst og hyttesesongen er på hell.Her kan dere se referat fra Generalforsamlingen i sommer og Høstmeldingen.

Generalforsamling lørdag 7.juli kl 14.00

Årsmelding:

RØDTANGEN HYTTEFORENING

Bjørn Lind – Formann
Fjordsvingen 3
3400 Lier
Bjorn59lind@hotmail.com
909 27 944

Knut Mælen – Sekretær
Aumlivegen 12
2500 Tynset
malen@fjellnett.no
959 07 002

Ellen Røyert – Kasserer
Eikskollen 6a
1367 Østerås
emg@netledger.com
950 63 756

Per Egeberg – Styremedlem
Sørkedalsveien 9A
0369 Oslo
per.egeberg@dahl.no
911 56 719

Kjetil Aanerød – Styremedlem
Strandveien 42
2005 Rælingen
Kjetil.aanerod@wonderland.no
917 05 989 / 974 66 688

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling:

Lørdag7. juli 2012, kl 14.00
Sted: Rødtangen Bedehus

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Kan du ikke møte selv, kan du sende en med fullmakt.

Dagsorden:

 1. Konstituering, valg av ordstyrer, valg av referent og valg av representanter til å underskrive referatet
 2. Styrets beretning
 3. Saker som skal opp til avstemning, innsendt på forhånd
 4. Regnskap 2011/12
 5. Forslag til budsjett 2012/13
 6. Valg av styre, revisor og valgkomité
 7. Eventuelt.

Møtet forventes å vare til ca. kl 15.45 ( nytt møte starter 16.00)

Vel møtt!

Hilsen Styret
Rødtangen 6. juni 2012

…………………………………………………………………………………………………
FULLMAKT

Navn: …………………………………………                   Hyttenr: .…….…………………..

Jeg gir følgende person fullmakt til å stemme på mine vegne: ………………………………..

……………………………………………………………….
Underskrift

1.Dagsorden. 

1.1  Konstituering
1.2 Valg av ordstyrer. Styret foreslår følgende ?
1.2 Valg av referent
1.3 Valg av to representanter til underskrift av referatet

2 Styrets beretning
2.1 Styret, revisor og komiteer

Styret:

Leder:                                         Bjørn Lind
Økonomiansvarlig:                   Ellen Røyert
Sekretær:                                   Knut Mælen
Styremedlem:                           Per Egeberg
Styremedlem:                           Kjetil Aanerød

Varamedlemmer:                     Baard Freberg og Per Bomann-Larsen

Vei og vannkomité:                 Frode Olsen, Per Egerberg og Bjørn L.

Valgkomité:                              Lars Røiri

Revisor:                                     Dag Paulsen

Styret har avholdt 5ordinære styremøter og jevnlig kontakt pr. telefon og e- post gjennom perioden.Styret har deltatt i diverse møter med velforeninger og kommunen i forbindelse med vann og kloakk.

2.2 Renovasjon
Styret har mottatt noen klager på renovasjonen vinteren 2011/12.Mens sommer renovasjonen fungerer bra. Styret oppfordrer medlemmene til å kontakte RfD direkte eller å melde fra til styret hvis det er problemer med renovasjonen.

Styret har hatt kontakt med Rfd vedrørende vintertømmingen og etter mye diskusjoner har vi fått hele beløpet for perioden refundert.

Styret ber medlemmene passe på at det IKKE kastes spesialavfall i søppelet. Det må leveres på returpunktet i Holmsbu eller på gjenvinningsstasjonen på Follestad. Spesialavfall omfatter bl.a. malings- og oljerester. Mer om hva som er spesialavfall kan medlemmene lese i informasjon tilsendt fra RfD eller på internettsidene www.rfd.no.

Det er heller ikke tilatt å kaste gamle møbler, madrasser eller lignende i kassene eller i søppelhuset.

2.3 Vannverket
Vannverket Rødtangen Hytteforening

Vannverket har blitt noe oppdatert i år også .Dette gjelder først og fremst noe av det elektriske som er blitt byttet ut og modernisert. Vi har også fått bygget nytt tak da det gamle var lekk og i svært dårlig stand.

Undenstående ble gjort i fjor , men en mer som en info for nyere hytteiere.

Vi har nå installert 3 nye frekvensstyret pumper, og gjort om rørene i forbindelse med pumpene til kobberrør.

Det er installert ny frekvensomformer, da alle nye tekniske pumper går på 400 volt, og ikke 230 volt som var i pumpehuset.

Alle gamle sikringsskap, (3 stk) er nå erstattet av sikringskap med automatsikringer.

På ledningsnettet har vi skiftet 3 stk 2″ ventiler, de var lekk og montert ny trykkreduksjonsventil i Rødtanglia.

For øyeblikket forsyner vi Rødtanglia med vann fra 2 stk 2″ ledning fra to forskjellige steder i Smedåsveien.

Det er også opprettet 3 ringledninger i toppen ved Smedåsveien og 2  i Rødtanglia.

Det har tidligere vært store plager med luft i ledningsnettet, noe som har forsaket ødelagte armaturer og lekk i koplinger. For å bøte på dette, er det montert lufteventil på høyeste punkt, Trysilveien.

Styret vedtok i fjor å bytte alle ventiler(stoppekraner) på samtlige hytter, dette ble utført i høst.

Styret oppfordrer alle til å respektere de lover og regler foreningen har for bruk av vannet. Spesielt hvis vi skulle få tørre perioder ber vi alle medlemmene om å vise moderasjon når dere bruker vann.

Når det gjelder alle rykter om vann og kloakk vil styret innformere om det vi vet og legge frem litt tanker rundt hva vi skal gjøre videre fremover.

2.4 Vedlikehold av veiene
Det er utført vedlikehold og reparasjoner av veiene iht. avtale med Svein Hansen, Holtnes Gård som leverer disse tjenestene til foreningen. Veiene er skrapt og vedlikehold er utført ved spesielle behov. Grus er fylt på ved behov. Veiene er også saltet ved behov. Hovedveiene er måkt og strødd gjennom vinteren. Enkelte hytteeiere har erfart at veiene ikke har vært måkt eller strødd til enhver tid. Dette må også påregnes da vi ikke
kan ha en tilsvarende beredskap som det kommunale og offentlige veinettet vi ofte sammenligner med. Styret har prioritert måking og strøing i forbindelse med helgene.

Foreningen har hatt en avtale med Svein Hansen som også har fått avtale om bortkjøring av kvist etter dugnaden. Etter styrets vurdering fungerte dette veldig bra og alt var fjernet i løpet av tre dager etter dugnaden. Styret fikk også mange positive kommentarer til at denne formen for dugnad ble en mer positiv dugnad da man fikk en mer sosial form og folk fikk snakket sammen og blitt kjent med flere av sine hyttenaboer. Styret har etter avtale med Svein Hansen tenkt til å
fortsette med denne formen for dugnad neste år.

Det er montert skilt med tydelig merking av fartsgrenser og at barn leker i hytteforeningens område. Det er dessverre mange som fremdeles kjører for fort på veiene våre. Husk det er ikke lett å bråstoppe på en grusvei. Det kan være barn som leker , hunder på tur. Ingen av oss har lyst til å miste noen.

Styret arbeider med oppgradering og etablering av flere fartshumpene i Rødtanglia og Smedåsveien. Styret har bestemt plassering av humpene i samarbeid med Svein Hansen, som vedlikeholder veiene. Det vil bli lagt ut en fartsdump til nederst i Smedåsveien. Styret vil fortsette å jobbe med saken.

Det jobbes også med en løsning av et problem med vann nesten nederst i Rødtanglia. Dette må løses i samarbeid med eier av hytte på stedet, vi tar kontakt. Vi har hatt kontakt med S. Hansen om dette og han utfører det som må til.

2.5 Hytteforeningens hjemmeside.
Det er med glede vi nå kan fortelle at hjemmesiden vår er oppe og går igjen. Det viste seg ved litt detektivarbeid at klubben skyldte noen få kroner til en webdomene eier i Sverige. Men vi hadde aldri fått noe regning på dette. Siden er nå åpnet og adressen er rodtangen.com

Ellers prøver styret å sende ut informasjon pr. e-post. Vi har etterhvert opparbeidet en langt bedre adresseliste, også inklusive e-postadresser. Hvis noen ser at de har feil eller mangler på sin adresse på medlemslisten så gi oss beskjed . ( helst på mail eller SMS)

2.6 Fellesutvalget for Holmsbu, Rødtangen og Kana
Hytteforeningen er nå medlem av Fellesutvalget for Holmsbu, Rødtangen og Kana. Vi mottar jevnlig informasjon om saker som tas opp og vedtak som fattes i Hurum kommune. Vi mottar mye informasjon og ikke all denne informasjonen er relevant for foreningen. Styret prøver å plukke ut den informasjonen som er aktuell for foreningen og vil informere medlemmene ved behov. Herunder er kommuneplaner for området og saker som har med utbygging av vann og kloakk.

2.7 Trefelling innenfor hytteforeningens område
Styret har gjennomført tidligere vedtak om felling av diverse trær på fellesområder. Vi fikk også en muntlig avtale om at vi kan felle trær i disse områdene så lenge Styret viser samme holdning og forsiktighet fremover.

En del hytteeiere har kuttet trær med støtte fra foreningens støtteordning. Dette har stort sett fungert bra og de fleste er fornøyd med resultatet.

Vi vil atter en gang henstille medlemmene om å kutte ned trær som er til hinder for at andre medlemmer kan se sjøen eller mister solen på sin eiendom. Det er viktig å holde skogen nede så vi ikke gror igjen og skaper ubehaglige situasjoner for hverandre.

Styret har satt sammen en trekomité som hjelper til i tvils saker. Komiteen skal også godkjenne trær som foreningens medlemmer ønsker å søke om tilskudd til.  OBS. Dette skal gjøres før jobben utføres. Trekomiteen består i pr. i dag av  Bjørn Mangset og Morten Lie. Nytt medlem og leder av trekomiteen foreslås Kjetil Aanerud som går ut av styret.

2.8 Trefelling langs ledningsnettet til Hurum Energi
Styret har vært i kontakt med Hurum Energi for å få til en befaring langs ledningsnettet innfor foreningens områd. Meldingen fra Hurum Energi er foreløpig at de rydder kraftgaten og at foreningens medlemmer må rydde under ledningene som går til den enkelte hytte.

2.9 Tilskudd til trefelling
Tilskuddsordningen fungerer bra og vi henstiller til medlemmene å bruke tilbudet så vi får ryddet best mulig uten at vi oppfordrer til snauhogst. Vi har fremdeles penger på budsjettet på årets budsjett

3.0 Kontingent
Styret foreslår at kontingenten for 2013 ikke endres, men blir stående til vi har fått gjennomført hele moderniseringen av vannverket og hele rørnettet vårt.

4. Regnskap 2011/2012
Se vedlegg. Dette er regnskap pr. 31. mai 2012. Revisorbekreftelse med endelig regnskap vil foreligge på generalforsamlingen.

5. Forslag til budsjett 2012/2013
Se vedlegg.

6. Valg av styre, revisor og valgkomité
Følgende er på valg:
Per Egeberg på valg for 2 år tar gjenvalg
Kjetil Aanerud går ut av styret

Valgkomiteen har følgende forslag:
Forslag til nytt medlem foreligger
Frank Rydland, Rødtanglia 22

Forslag til styre for 2012/2013 er:

Formann:                                Bjørn Lind
Styremedlem:                         Knut Mælen
Styremedlem:                         Per Egeberg
Styremedlem:                         Frank Rydland
Styremedlem :                        Ellen Røyert
Varamann:                              Baard Freberg
Varamann:                              Per Bomann-Larsen

Revisor:                                  Dag Paulsen

Valgkomité:                           Kjetil Aanerud ,Lars Røiri og Bjørn Mangset

Styret vil oppfordre de medlemmene som er interessert i gjøre en jobb i styret til å ta kontakt med valgkomiteen. Spesielt vil vi oppfordre kvinner til også å gjøre en jobb i styret.

7. Eventuelt
Styret tar i mot synspunkter og innspill fra medlemmene på generalforsamlingen. Styret presiserer at dette ikke gjelder saker som skal opp til avstemming. Slike saker må være styret i hende senest 10. juni.

Vedlegg
Vedlegg 1: Foreløpig regnskap og budsjett for 2011/2012 og budsjett for 2012/2013.

Generalforsamling lørdag 7.juli kl 14.00

Årsmelding:

RØDTANGEN HYTTEFORENING

Bjørn Lind – Formann
Fjordsvingen 3
3400 Lier
Bjorn59lind@hotmail.com
909 27 944

Knut Mælen – Sekretær
Aumlivegen 12
2500 Tynset
malen@fjellnett.no
959 07 002

Ellen Røyert – Kasserer
Eikskollen 6a
1367 Østerås
emg@netledger.com
950 63 756

Per Egeberg – Styremedlem
Sørkedalsveien 9A
0369 Oslo
per.egeberg@dahl.no
911 56 719

Kjetil Aanerød – Styremedlem
Strandveien 42
2005 Rælingen
Kjetil.aanerod@wonderland.no
917 05 989 / 974 66 688

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling:

Lørdag7. juli 2012, kl 14.00   Sted: Rødtangen Bedehus

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Kan du ikke møte selv, kan du sende en med fullmakt.

Dagsorden:

 1. Konstituering, valg av ordstyrer, valg av referent og valg av representanter til å underskrive referatet
 2. Styrets beretning
 3. Saker som skal opp til avstemning, innsendt på forhånd
 4. Regnskap 2011/12
 5. Forslag til budsjett 2012/13
 6. Valg av styre, revisor og valgkomité
 7. Eventuelt.

Møtet forventes å vare til ca. kl 15.45 ( nytt møte starter 16.00)

Vel møtt!

Hilsen Styret
Rødtangen 6. juni 2012

…………………………………………………………………………………………………

FULLMAKT

Navn: …………………………………………                   Hyttenr: .…….…………………..

Jeg gir følgende person fullmakt til å stemme på mine vegne: ………………………………..

……………………………………………………………….

Underskrift

1.Dagsorden.
1.1  Konstituering
1.2 Valg av ordstyrer. Styret foreslår følgende ?
1.2 Valg av referent
1.3 Valg av to representanter til underskrift av referatet

2 Styrets beretning
2.1 Styret, revisor og komiteer

Styret:

Leder:                                         Bjørn Lind
Økonomiansvarlig:                  Ellen Røyert
Sekretær:                                   Knut Mælen
Styremedlem:                           Per Egeberg
Styremedlem:                           Kjetil Aanerød
Varamedlemmer:                     Baard Freberg, Per Bomann-Larsen

Vei og vannkomité:                  Frode Olsen, Per Egerberg og Bjørn L.
Valgkomité:                               Lars Røiri
Revisor:                                      Dag Paulsen

Styret har avholdt 5ordinære styremøter og jevnlig kontakt pr. telefon og e- post gjennom perioden.Styret har deltatt i diverse møter med velforeninger og kommunen i forbindelse med vann og kloakk.

2.2 Renovasjon 
Styret har mottatt noen klager på renovasjonen vinteren 2011/12.Mens sommer renovasjonen fungerer bra. Styret oppfordrer medlemmene til å kontakte RfD direkte eller å melde fra til styret hvis det er problemer med renovasjonen.

Styret har hatt kontakt med Rfd vedrørende vintertømmingen og etter mye diskusjoner har vi fått hele beløpet for perioden refundert.

Styret ber medlemmene passe på at det IKKE kastes spesialavfall i søppelet. Det må leveres på returpunktet i Holmsbu eller på gjenvinningsstasjonen på Follestad. Spesialavfall omfatter bl.a. malings- og oljerester. Mer om hva som er spesialavfall kan medlemmene lese i informasjon tilsendt fra RfD eller på internettsidene www.rfd.no.

Det er heller ikke tilatt å kaste gamle møbler, madrasser eller lignende i kassene eller i søppelhuset.

2.3 Vannverket

Vannverket Rødtangen Hytteforening

Vannverket har blitt noe oppdatert i år også .Dette gjelder først og fremst noe av det elektriske som er blitt byttet ut og modernisert. Vi har også fått bygget nytt tak da det gamle var lekk og i svært dårlig stand.

Undenstående ble gjort i fjor , men en mer som en info for nyere hytteiere.

Vi har nå installert 3 nye frekvensstyret pumper, og gjort om rørene i forbindelse med pumpene til kobberrør.

Det er installert ny frekvensomformer, da alle nye tekniske pumper går på 400 volt, og ikke 230 volt som var i pumpehuset.

Alle gamle sikringsskap, (3 stk) er nå erstattet av sikringskap med automatsikringer.

På ledningsnettet har vi skiftet 3 stk 2″ ventiler, de var lekk og montert ny trykkreduksjonsventil i Rødtanglia.

For øyeblikket forsyner vi Rødtanglia med vann fra 2 stk 2″ ledning fra to forskjellige steder i Smedåsveien.

Det er også opprettet 3 ringledninger i toppen ved Smedåsveien og 2  i Rødtanglia.

Det har tidligere vært store plager med luft i ledningsnettet, noe som har forsaket ødelagte armaturer og lekk i koplinger. For å bøte på dette, er det montert lufteventil på høyeste punkt, Trysilveien.

Styret vedtok i fjor å bytte alle ventiler(stoppekraner) på samtlige hytter, dette ble utført i høst.

Styret oppfordrer alle til å respektere de lover og regler foreningen har for bruk av vannet. Spesielt hvis vi skulle få tørre perioder ber vi alle medlemmene om å vise moderasjon når dere bruker vann.

Når det gjelder alle rykter om vann og kloakk vil styret innformere om det vi vet og legge frem litt tanker rundt hva vi skal gjøre videre fremover.

2.4 Vedlikehold av veiene
Det er utført vedlikehold og reparasjoner av veiene iht. avtale med Svein Hansen, Holtnes Gård som leverer disse tjenestene til foreningen. Veiene er skrapt og vedlikehold er utført ved spesielle behov. Grus er fylt på ved behov. Veiene er også saltet ved behov. Hovedveiene er måkt og strødd gjennom vinteren. Enkelte hytteeiere har erfart at veiene ikke har vært måkt eller strødd til enhver tid. Dette må også påregnes da vi ikke
kan ha en tilsvarende beredskap som det kommunale og offentlige veinettet vi ofte sammenligner med. Styret har prioritert måking og strøing i forbindelse med helgene.

Foreningen har hatt en avtale med Svein Hansen som også har fått avtale om bortkjøring av kvist etter dugnaden. Etter styrets vurdering fungerte dette veldig bra og alt var fjernet i løpet av tre dager etter dugnaden. Styret fikk også mange positive kommentarer til at denne formen for dugnad ble en mer positiv dugnad da man fikk en mer sosial form og folk fikk snakket sammen og blitt kjent med flere av sine hyttenaboer. Styret har etter avtale med Svein Hansen tenkt til å
fortsette med denne formen for dugnad neste år.

Det er montert skilt med tydelig merking av fartsgrenser og at barn leker i hytteforeningens område. Det er dessverre mange som fremdeles kjører for fort på veiene våre. Husk det er ikke lett å bråstoppe på en grusvei. Det kan være barn som leker , hunder på tur. Ingen av oss har lyst til å miste noen.

Styret arbeider med oppgradering og etablering av flere fartshumpene i Rødtanglia og Smedåsveien. Styret har bestemt plassering av humpene i samarbeid med Svein Hansen, som vedlikeholder veiene. Det vil bli lagt ut en fartsdump til nederst i Smedåsveien. Styret vil fortsette å jobbe med saken.

Det jobbes også med en løsning av et problem med vann nesten nederst i Rødtanglia. Dette må løses i samarbeid med eier av hytte på stedet, vi tar kontakt. Vi har hatt kontakt med S. Hansen om dette og han utfører det som må til.

2.5 Hytteforeningens hjemmeside.
Det er med glede vi nå kan fortelle at hjemmesiden vår er oppe og går igjen. Det viste seg ved litt detektivarbeid at klubben skyldte noen få kroner til en webdomene eier i Sverige. Men vi hadde aldri fått noe regning på dette. Siden er nå åpnet og adressen er rodtangen.com

Ellers prøver styret å sende ut informasjon pr. e-post. Vi har etterhvert opparbeidet en langt bedre adresseliste, også inklusive e-postadresser. Hvis noen ser at de har feil eller mangler på sin adresse på medlemslisten så gi oss beskjed . ( helst på mail eller SMS)

2.6 Fellesutvalget for Holmsbu, Rødtangen og Kana
Hytteforeningen er nå medlem av Fellesutvalget for Holmsbu, Rødtangen og Kana. Vi mottar jevnlig informasjon om saker som tas opp og vedtak som fattes i Hurum kommune. Vi mottar mye informasjon og ikke all denne informasjonen er relevant for foreningen. Styret prøver å plukke ut den informasjonen som er aktuell for foreningen og vil informere medlemmene ved behov. Herunder er kommuneplaner for området og saker som har med utbygging av vann og kloakk.

2.7 Trefelling innenfor hytteforeningens område
Styret har gjennomført tidligere vedtak om felling av diverse trær på fellesområder. Vi fikk også en muntlig avtale om at vi kan felle trær i disse områdene så lenge Styret viser samme holdning og forsiktighet fremover.

En del hytteeiere har kuttet trær med støtte fra foreningens støtteordning. Dette har stort sett fungert bra og de fleste er fornøyd med resultatet.

Vi vil atter en gang henstille medlemmene om å kutte ned trær som er til hinder for at andre medlemmer kan se sjøen eller mister solen på sin eiendom. Det er viktig å holde skogen nede så vi ikke gror igjen og skaper ubehaglige situasjoner for hverandre.

Styret har satt sammen en trekomité som hjelper til i tvils saker. Komiteen skal også godkjenne trær som foreningens medlemmer ønsker å søke om tilskudd til.  OBS. Dette skal gjøres før jobben utføres. Trekomiteen består i pr. i dag av  Bjørn Mangset og Morten Lie. Nytt medlem og leder av trekomiteen foreslås Kjetil Aanerud som går ut av styret.

2.8 Trefelling langs ledningsnettet til Hurum Energi
Styret har vært i kontakt med Hurum Energi for å få til en befaring langs ledningsnettet innfor foreningens områd. Meldingen fra Hurum Energi er foreløpig at de rydder kraftgaten og at foreningens medlemmer må rydde under ledningene som går til den enkelte hytte.

2.9 Tilskudd til trefelling
Tilskuddsordningen fungerer bra og vi henstiller til medlemmene å bruke tilbudet så vi får ryddet best mulig uten at vi oppfordrer til snauhogst. Vi har fremdeles penger på budsjettet på årets budsjett

3.0 Kontingent
Styret foreslår at kontingenten for 2013 ikke endres, men blir stående til vi har fått gjennomført hele moderniseringen av vannverket og hele rørnettet vårt.

4. Regnskap 2011/2012
Se vedlegg. Dette er regnskap pr. 31. mai 2012. Revisorbekreftelse med endelig regnskap vil foreligge på generalforsamlingen.

5. Forslag til budsjett 2012/2013
Se vedlegg.

6. Valg av styre, revisor og valgkomité
Følgende er på valg:
Per Egeberg på valg for 2 år tar gjenvalg
Kjetil Aanerud går ut av styret

Valgkomiteen har følgende forslag:
Forslag til nytt medlem foreligger Frank Rydland, Rødtanglia 22

Forslag til styre for 2012/2013 er:

Formann:                                Bjørn Lind
Styremedlem:                         Knut Mælen
Styremedlem:                         Per Egeberg
Styremedlem:                         Frank Rydland
Styremedlem :                        Ellen Røyert
Varamann:                              Baard Freberg
Varamann:                              Per Bomann-Larsen

Revisor:                                  Dag Paulsen

Valgkomité:                           Kjetil Aanerud ,Lars Røiri og Bjørn Mangset
Styret vil oppfordre de medlemmene som er interessert i gjøre en jobb i styret til å ta kontakt med valgkomiteen. Spesielt vil vi oppfordre kvinner til også å gjøre en jobb i styret.

7. Eventuelt
Styret tar i mot synspunkter og innspill fra medlemmene på generalforsamlingen. Styret presiserer at dette ikke gjelder saker som skal opp til avstemming. Slike saker må være styret i hende senest 10. juni.

Vedlegg 
Vedlegg 1: Foreløpig regnskap og budsjett for 2011/2012 og budsjett for 2012/2013.

Generalforsamling

Foreløpig dato for generalforsamling er satt til lørdag 7. juli 2012, kl 1500. Egen innkallelse vil bli sendt ut i forkant av generalsforsamlingen.

Velkommen til ny hjemmeside for Rødtangen Hytteforening.

Hytteforeningen har inngått avtale med Daldata AS om ny hjemmeside.

Beklageligvis har det tatt lengre tid enn forventet å få sidene opp å gå, dette pga Domeneshop og ISPHuset Nordic som hadde domenet før. Domene er nå flyttet til Daldata AS. Takk til Petter Viig for hjelp til å flytte domentet.

Sidene blir vesentlig enklere å administrere enn forrige hjemmeside.Publiseringverktøyet som benyttes er ColumbiWeb, et programmet som er utviklet av Daldata AS på Tynset.

Forslag til artikkler og bilder kan sendes til maelen@fjellnett.no

Vårmelding 2012

VÅRMELDING 2012

Husk dugnad lørdag 2.juni kl 10.00
Møt opp på følgende plasser for registrering

Har du hytte i:
Smedåsveien, Kleiva, Platåveien, Holtnesveien og Trysilveien,
møt ved bommen i Smedåsveien.

Rødtanglia og Blåbærveien, møt ved postkassestativet.

Vel Møtt!

Generalforsamling 2012

Dato for Generalforsamling er satt til 7.juli kl.15.00
Egen innkalling vil bli sendt ut i forkant av generalforsamlingen.